Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας

Τίτλος Πράξης: «Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Φορέας Υλοποίησης: Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας ¨ΣΥ.ΚΟΙ.ΠΑ¨.

Προϋπολογισμός: 214.038,10 €

Άξονας Προτεραιότητας: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας»

Περιγραφή: Στο Ν.Π.Δ.Δ.…

31 Οκτωβρίου 2022Comments Off
«Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος του οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :

«Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020

Εκτιμώμενης αξίας  245.655,39 Ευρώ & 32.005,60 ΦΠΑ

 

Ακολουθούν Συννημένα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανοιχτού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΨΥ ΕΕΕΠ

24 Δεκεμβρίου 2019Comments Off,
Μετάβαση στο περιεχόμενο