Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου λόγο εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση okppdk@gmail.com

28 Απριλίου 2020 / by / in ,
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου λόγο εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση okppdk@gmail.com

10 Απριλίου 2020 / by / in ,
Μετάβαση στο περιεχόμενο