Δελτία Τύπου

«Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα της πρόνοιας»

 

ΨΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΨΥ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΨΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΨΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΨΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 2018

ΨΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΨΥ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΨΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Ο9946Μ2Τ2-Υ9Α

ΨΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16 Μαρτίου 2021 / by / in ,
Ετήσια ασφάλιση (από 24/03/2021 έως 23/03/2022) των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται από τις δομές των προγραμμάτων «Βοήθεια Στο Σπίτι», ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΗΦΗ του Συνδέσμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

12 Μαρτίου 2021 / by / in ,
Skip to content