Προσλήψεις δίμηνων συμβάσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς

Προσλήψεις δίμηνων συμβάσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς

 

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα  ενός (01) ατόμου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ( 02 ) δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας ειδικότητας:

  1. Μία (1)  Π.Ε. Προσχολικής Αγωγής (κωδ.101)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση okppdk@gmail.com Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά, το εμπρόθεσμο της αποστολής θα κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του email. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα το Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, δηλ. από την Τετάρτη 10-11-2021 έως και την Παρασκευή 12-11-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

9 Νοεμβρίου 2021Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο