Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας

Τίτλος Πράξης: «Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Φορέας Υλοποίησης: Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας ¨ΣΥ.ΚΟΙ.ΠΑ¨.

Προϋπολογισμός: 214.038,10 €

Άξονας Προτεραιότητας: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας»

Περιγραφή: Στο Ν.Π.Δ.Δ. Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας λειτουργούν 16 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, ένα Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Στους Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς φιλοξενούνται περίπου 750 νήπια, στο ΚΑΠΗ Κέρκυρας συμμετέχουν περίπου 850 ηλικιωμένοι, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 25 και στο Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 25 άτομα.

Αντικείμενο των Παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών είναι η παροχή προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά νοητικά συναισθηματικά και κοινωνικά. Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση. Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Και τέλος να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς.

Αντικείμενο της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση ατόμων με αναπηρία, η ομαλή ένταξη τους στο ευρύτερο  κοινωνικό σύνολο, η στήριξη της οικογένειας τους ,ώστε να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και της οικογένειας τους, και η δημιουργία προϋποθέσεων για αξιοπρεπή διαβίωση.

Αντικείμενο του ΚΑΠΗ (Κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων)είναι η παροχή εξωιδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα, με την παροχή κατάλληλης βοήθειας και ενθάρρυνσης ,με στόχο την πρόληψη βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου

Στόχος της επένδυσης είναι να καλύψει τις ανάγκες που έχουν προκύψει για τις δομές αυτές, ούτως ώστε να αναβαθμιστούν οι υποδομές πρόνοιας και να βελτιώσουν τις παροχές προς την κοινωνία.

Ιδιαίτερα δε η αναγκαία εναρμόνιση με το ΠΔ 99/2019 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», προϋποθέτει να δημιουργηθούν και λειτουργήσουν στους υφιστάμενους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κέρκυρας αίθουσες ύπνου και νέα τμήματα βρεφών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Με βάση τα παραπάνω, το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για 15 υφιστάμενους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη και προκειμένου να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του ΠΔ 99/2019 με τη δημιουργία και λειτουργία αιθουσών ύπνου και τμήματα βρεφών, καθώς επίσης και την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το ΚΑΠΗ και το ΚΔΑΠ Αμεα του Δήμου Κέρκυρας (2 μηχανημάτων φυσικοθεραπείας και ενός ποδηλάτου εκγύμνασης αντίστοιχα).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ω6ΤΞ7ΛΕ-819

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

31 Οκτωβρίου 2022Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο