Δικαιολογητικά Εγγραφής στο ΚΗΦΗ

Δικαιολογητικά Εγγραφής στο ΚΗΦΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                        Κέρκυρα, 13-04-2022

 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 •  

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)

λειτουργεί  ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι

 

 

Ένα πολύ σημαντικό  και ξεχωριστό  κοινωνικής σημασίας έργο ολοκληρώθηκε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Πρόκειται για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του οποίου η λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και η βασική παροχή του εστιάζει στην φροντίδα ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς μόνιμη διαμονή σε αυτό.

Η δράση έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ,στη Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ( αστικές περιοχές), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ιόνια Νησιά’’ στον άξονα προτεραιότητας-Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Γηρατειά δε σημαίνουν απαραίτητα εξάρτηση ή αδυναμία αυτονομίας, ανέφερε η Πρόεδρος του ΣΥΚΟΙΠΑ και υπεύθυνη για τη δημιουργία του Κέντρου, Μαρία Ζερβού. Σήμερα όμως, όπως επισημαίνει, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων της τρίτης ηλικίας, αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης. Αρκετές φορές το οικογενειακό  περιβάλλον αναγκάζεται να αναζητήσει λύσεις κλειστής φροντίδας ή σε άλλες περιπτώσεις την πρόσληψη προσώπου προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου στο σπίτι. Στην ανάγκη αυτή, απαντά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την εφαρμογή του προγράμματος και τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένου ( ΚΗΦΗ ). Βασικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν η παραμονή των ατόμων της 3ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η  διατήρηση  της συνοχής της οικογένειας, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τι είναι το ΚΗΦΗ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα παρέχει φροντίδα σε ωφελούμενους δικαιούχους οι οποίοι μπορούν να παραμένουν σε αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας δεχόμενοι όλες τις παροχές που έχουν ανάγκη. Ήδη, οι υποδομές έχουν ολοκληρωθεί ενώ έχει προσληφθεί και το απαραίτητο νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό και είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Οι εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ βρίσκονται στις Αλυκές Ποταμού και είναι στελεχωμένο από ειδικότητες νοσηλευτού, κοινωνικού φροντιστή, καθαρίστριας και οδηγού.

Οι παροχές

Σημειώνεται ότι το Κέντρο θα λειτουργεί από 7.30  έως 3.30 και  θα παρέχει:

-Μεταφορά και παραμονή  στο χώρο

-Παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας

-Προσωπική Υγιεινή

-Παροχή φαγητού

-Δημιουργική απασχόληση  και ψυχαγωγία.

-Χώρους ξεκούρασης .       

Πληροφορίες και Δικαιολογητικά ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Βουργίδη Ευσταθία, υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου καλώντας στο τηλέφωνο 26610 47534.

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για έγκριση ένταξης στους ωφελούμενους του Κέντρου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για     την   εγγραφή   των   ηλικιωμένων   υποβάλλεται   αίτηση  του  ατόμου  του   οικείου περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου (έμμεσα ωφελούμενος).

 Η αίτηση συνοδεύεται από κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και από κάποια για τη συγκέντρωση μορίων, που καλύπτουν τα κριτήρια μοριοδότησης.

Συγκεκριμένα:

α) Θεωρημένο   αντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου.  Εάν  ο ι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Εκτύπωση τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θα προσκομίζεται βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/΄86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.

 ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι το άτομο δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή.

στ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ – πέραν  του  άμεσα  ωφελούμενου – απαιτείται   Βεβαίωση  που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.

ζ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης,   απαιτείται  αντίγραφο  της Δήλωση Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

η) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ (βεβαίωση ΟΑΕΔ).

 

 Συνυποβάλλονται από τους έμμεσα ωφελούμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αφορούν στους άμεσα ωφελούμενους:

 α) Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Εκτύπωση τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θα προσκομίζεται βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

 γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Γνωμάτευση ιατρού του δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού φορέα σχετικά με την κατάσταση υγείας του άμεσα ωφελουμένου από την οποία να προκύπτει αν είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά). 

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή και ότι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για το σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

 Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

 

 Για την επιλογή των άμεσα ωφελουμένων στους οποίους θα παρέχονται από το Κέντρο υπηρεσίες, θα λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

 Α. Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων: 

 • Οικογενειακό εισόδημα
 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • Εργασιακή Κατάσταση

 Β. Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):

 • Κατάσταση υγείας
 • Οικογενειακό Εισόδημα
 • Οικογενειακή Κατάσταση

 

 Αναλυτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ –  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

 ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (60%)

 1. Οικογενειακό εισόδημα

 έως 6.000 €           15

από 6.000,01 € έως 12.000 €           10

από 12.000,01 € έως 30.000 €           5

 

 1. Οικογενειακή Κατάσταση

  ΑμεΑ ή άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ (για τα Κέντρα Διημέρευσης/Λοιπά Κέντρα, δεν υπολογίζεται ως ΑμεΑ ο άμεσα ωφελούμενος για τον οποίο γίνεται η αίτηση)                            10

 Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι                                5

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών            5

 1. Εργασιακή Κατάσταση

Άνεργος                                                  15

 Εργαζόμενος/η                                      5

 Εργαζόμενος/η με σύμβαση μερικής απασχόλησης    8

 Εργαζόμενος/η με σύμβαση ορισμένου χρόνου           7

ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΗΦΗ (40%)

 

 1. Κατάσταση Υγείας

 

Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)                4

 Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)             6

 Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)                       10

 

 1. Εισόδημα

 

 έως 6.000 €                                                      15

από 6.000,01 € έως 12.000 €                        10

 από 12.000,01 € έως 30.000 €                       5

 

 1. Οικογενειακή Κατάσταση

 Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η          5

 

 

Ο έλεγχος  των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση – μοριοδότηση  των   αιτήσεων πραγματοποιείται   από τριμελή επιτροπή  που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ   του  ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α  και ακολουθεί η επιλογή τους, με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α

 

 Ο ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α  διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης ωφελουμένου στην περίπτωση που αυτό απουσιάζει συνεχόμενα και αδικαιολόγητα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή    δημιουργεί,   με   την  συμπεριφορά  του,   προβλήματα   στους   υπόλοιπους ωφελούμενους.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΗΦΗ ΚΚ

14 Απριλίου 2022Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο