ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαντζάρου 13, Κέρκυρα

Τηλ.2661 22989/2661081873                                                                                                                                                           Κέρκυρα  6  Νοεμβρίου 2023

Fax:2661081874                                                                                                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 5716

Email:okppdk@gmail.com                                                          

                                                                            

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις».
 5. Τον Ο.Ε.Υ. του ΣΥΚΟΙΠΑ (ΦΕΚ 3254/Β 6-012-2012) .

 

 1. Την υπ’ αρίθμ. 17-1/20-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΔ46Μ2Τ2-ΜΛΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων .
 2. Την αριθμ. πρωτ. 96480/3-11-2023 (ΑΔΑ:ΨΨ50ΟΡ1Φ-Τ8Π) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί «Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 17-1/20-10-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΚΟΙΠΑ.
 3. Την αρίθμ. πρωτ. 5519/26-10-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α., σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.
 4. Τις κατεπείγουσες ανάγκες του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα  ενός (01) ατόμου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ( 02 ) δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για το Κέντρο Ανοικτής  Προστασίας Ηλικιωμένων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας ειδικότητας:

 1. Μία (1)  Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Οι συμβάσεις αυτές δύναται να λήξουν και πριν την παρέλευση του διμήνου, εφόσον εν τω μεταξύ έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 3812/2009, καθώς δεν είναι δυνατόν για την κάλυψη των αναγκών της ίδιας θέσης να απασχολούνται δύο συμβασιούχοι.

                         ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους-μέλους της Ε.Ε. Οι τελευταίοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί θα πρέπει να αποδείξουν την γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 2413/1996.
 2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά τα άρθρα 15 έως 17 και 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,

β) Η απαιτούμενη Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση  ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή.

γ) Η απαιτούμενη επαγγελματική Ταυτότητα μέλους

 

Καλούμε όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν την αίτηση τους, εντός τεσσάρων (04) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης  με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τίτλος σπουδών
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση ανεργίας
 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση okppdk@gmail.com .

Το εμπρόθεσμο της αποστολής θα κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του email. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα το Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, δηλ. από την Τρίτη 7-11-2023 έως και την Παρασκευή 10-11-2023.

 

 

Η Πρόεδρος

 

Ζερβού Μαρία

3ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΜΗΝΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ( ΚΑΠΗ)

6 Νοεμβρίου 2023Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο