ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαντζάρου 13, Κέρκυρα

Τηλ.2661 22989/2661081873                                                                                                                                                     Κέρκυρα  6  Νοεμβρίου 2023

Fax:2661081874                                                                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 5717

Email:okppdk@gmail.com                                                          

                                                                            

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις».
 5. Τον Ο.Ε.Υ. του ΣΥΚΟΙΠΑ (ΦΕΚ 3254/Β 6-012-2012) .
 6. Την υπ’ αρίθμ. 17-2/20-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΕΡ46Μ2Τ2-ΟΨΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών .
 7. Την αριθμ. πρωτ. 96510/3-11-2023 (ΑΔΑ:68ΧΣΟΡ1Φ-ΝΧΙ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί «Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 17-2/20-10-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΚΟΙΠΑ.
 8. Την αρίθμ. πρωτ. 5520/26-10-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α., σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.
 9. Τις κατεπείγουσες ανάγκες του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα  δύο (02) ατόμων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ( 02 ) δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας ειδικότητας:

 1. Μία (1)  Π.Ε. Νηπιαγωγών( 4ωρης απασχόλησης)κωδ 101
 2. Μία (1) Π.Ε. Παιδαγωγών ( 4ωρης απασχόλησης) κωδ.102

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Οι συμβάσεις αυτές δύναται να λήξουν και πριν την παρέλευση του διμήνου, εφόσον εν τω μεταξύ έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 3812/2009, καθώς δεν είναι δυνατόν για την κάλυψη των αναγκών της ίδιας θέσης να απασχολούνται δύο συμβασιούχοι.

                         ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους-μέλους της Ε.Ε. Οι τελευταίοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί θα πρέπει να αποδείξουν την γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 2413/1996.
 2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά τα άρθρα 15 έως 17 και 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
101 Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση: Νηπιαγωγού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
102 Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού

Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και

Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β)

Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και

Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εκπαιδευτικών

Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην

Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην

Παιδαγωγική ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Καλούμε όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν την αίτηση τους, εντός τριών (03) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης  με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τίτλος σπουδών
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση ανεργίας
 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση okppdk@gmail.com .

Το εμπρόθεσμο της αποστολής θα κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του email. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα το Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, δηλ. από την Τρίτη 7-11-2023 έως και την Παρασκευή 10-11-2023.

 

 

Η Πρόεδρος

 

Ζερβού Μαρία

3ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΜΗΝΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ( ΚΔΑΠ)

6 Νοεμβρίου 2023Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο